Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja

Taimikon hoito työlajina on metsurien perustyötä, joka tehdään raivaussahalla. Koneellista

taimikonhoitoakin on jo menestyksekkäästi kokeiltu ja uskon sen lisääntyvän etenkin isoilla

Taimikonhoitokuvioilla. Kuusen taimikonhoito tehdään sen ollessa 2-4 metrin korkuista ja, yleensä

pyritään 1800- 2000 puun/taimen hehtaaritiheydeksi. Taimikonhoidossa valitaan kasvamaan jäävät

parhaat puun alut, poistetaan vaurioituneet ja heikompilaatuiset sekä poistetaan kilpailevat ja kasvua

haittaavat puut. Pois raivatut rungot jätetään paikalleen maatumaan ja antamaan lisäravinnetta

kasvavalle metsälle. Raivauksen edetessä seurataan taimikon kuntoa. Mahdollisia vaurioita voivat

olla peura-/hirvivahingot, pakkas- ja lumivauriot sekä erilaiset muut kasvua haittaavat taudit ja

ravinnepuutokset. Myös mahdollisen täydennysistutuksen tarve arvioidaan. Kun vaurioihin

reagoidaan riittävän aikaisessa vaiheessa, ei istutus- ja kasvatustyö mene hukkaan. Metsurityönä

suoritetun taimikon hoidon etuna onkin juuri tuo taimikon tarkkailu ja yleensä parempi

laatuharvennus.

Kuusitaimikko ennen hoitoa

Taimikonhoito tehtynä kuusien tavoitetiheys 1800 r/ha

TAIMIKONHOITO